броими и неброими съществителни

Броими и неброими съществителни

 1. Броимите съществителни обозначават неща, които могат да се броят (имат определена форма и големина) и следователно имат единствено и множествено число.
 • В единствено число могат да приемат неопределителния член a/an, определителния член the или one.
 • В множествено число могат да приемат число (two, three, etc.), определителния член the, или да се използват без никакъв член. Също така могат да се използват и с количествени думи (a lot of, many, some, any, a few). В множествено число не се поставя неопределителния член a/an.
Единствено число Множествено число
a book една книга books книги
an apple една ябълка two apples две ябълки
the book книгата the books книгите
the apple ябълката apples ябълки
one book една книга a few books няколко книги
one apple една ябълка a lot of apples много ябълки

* some (малко, неопределен брой) се използва в положителни изречения, а any (никакви, някакви) в отрицателни и въпросителни изречения.

 1. Неброимите съществителни обозначават неща без определена форма и големина, които не могат да се броят. Те не приемат неопределителен член (a/an) и нямат множествено число. Могат да се използват с определителен член the и с количествени думи (a lot of, much, a little, some, any).

Неброими съществителни

information информация
the evidence доказателството
a lot of water много  вода
a little time малко време
some money малко пари
any coffee някакво кафе (?)

никакво кафе (-)

much time много време

* some (малко) се използва в положителни изречения, а any (никакъв, някакъв) в отрицателни и въпросителни изречения.

Следните категории съществителни са обикновено неброими:

 • Абстрактни идеи и чувства: advice (съвет), freedom (свобода), happiness (щастие), information (информация), knowledge (знание), love (любов), experience (опит; но: когато experience означава „преживяване“, думата е броима), etc.
 • Училищни предмети: Biology, Economics, English, Mathematics, Physics, Psychology, Botany, etc.
 • Съществителни, състоящи се от малки части: coffee, rice (ориз), jewellery (бижута), hair (коса), money (пари), pepper (пипер), salt (сол), sugar (захар), tea, snow, rain
 • Събирателни съществителни: clothing (облекло), food, furniture (мебели), garbage (боклук), homework, mail (поща; но: email е броимо), work (работа, дейност; но: думата job, която означава „работа/професия“, е броима), news, traffic, evidence, research, equipment (оборудване), luggage (багаж), time (но: когато time означава „път/пъти”, думата e броима), еtc.
 • Някои храни: bread (хляб), butter (масло), cheese (сирене), fish (риба), fruit (плодове), meat (месо), etc.
 • Течности и газове: air (въздух), beer (бира), milk (мляко), oil (олио), etc.

За да можем да измерим или преброим неброимите съществителни, трябва да ги поставим в някакъв контейнер или да им придадем някоя от следните форми:

 • bottle, bowl (купа), box, bunch (връзка, букет), can (консервена кутия), container, cup, glass, jar (буркан), loaf (самун), piece (парче), slice (резен), spoonful (лъжица), bar (блокче, напр. шоколад), etc.

Sending
User Review
4.33 (3 votes)