броими и неброими съществителни

Броими и неброими съществителни

 1. Броимите съществителни обозначават неща, които могат да се броят (имат определена форма и големина) и следователно имат единствено и множествено число.
 • В единствено число могат да приемат неопределителния член a/an, определителния член the или one.
 • В множествено число могат да приемат число (two, three, etc.), определителния член the, или да се използват без никакъв член. Също така могат да се използват и с количествени думи (a lot of, many, some, any, a few). В множествено число не се поставя неопределителния член a/an.
Единствено число Множествено число
a book една книга books книги
an apple една ябълка two apples две ябълки
the book книгата the books книгите
the apple ябълката apples ябълки
one book една книга a few books няколко книги
one apple една ябълка a lot of apples много ябълки

* some (малко, неопределен брой) се използва в положителни изречения, а any (никакви, някакви) в отрицателни и въпросителни изречения.

 1. Неброимите съществителни обозначават неща без определена форма и големина, които не могат да се броят. Те не приемат неопределителен член (a/an) и нямат множествено число. Могат да се използват с определителен член the и с количествени думи (a lot of, much, a little, some, any).

Неброими съществителни

information информация
the evidence доказателството
a lot of water много  вода
a little time малко време
some money малко пари
any coffee някакво кафе (?)

никакво кафе (-)

much time много време

* some (малко) се използва в положителни изречения, а any (никакъв, някакъв) в отрицателни и въпросителни изречения.

Следните категории съществителни са обикновено неброими:

 • Абстрактни идеи и чувства: advice (съвет), freedom (свобода), happiness (щастие), information (информация), knowledge (знание), love (любов), experience (опит; но: когато experience означава „преживяване“, думата е броима), etc.
 • Училищни предмети: Biology, Economics, English, Mathematics, Physics, Psychology, Botany, etc.
 • Съществителни, състоящи се от малки части: coffee, rice (ориз), jewellery (бижута), hair (коса), money (пари), pepper (пипер), salt (сол), sugar (захар), tea, snow, rain
 • Събирателни съществителни: clothing (облекло), food, furniture (мебели), garbage (боклук), homework, mail (поща; но: email е броимо), work (работа, дейност; но: думата job, която означава „работа/професия“, е броима), news, traffic, evidence, research, equipment (оборудване), luggage (багаж), time (но: когато time означава „път/пъти”, думата e броима), еtc.
 • Някои храни: bread (хляб), butter (масло), cheese (сирене), fish (риба), fruit (плодове), meat (месо), etc.
 • Течности и газове: air (въздух), beer (бира), milk (мляко), oil (олио), etc.

За да можем да измерим или преброим неброимите съществителни, трябва да ги поставим в някакъв контейнер или да им придадем някоя от следните форми:

 • bottle, bowl (купа), box, bunch (връзка, букет), can (консервена кутия), container, cup, glass, jar (буркан), loaf (самун), piece (парче), slice (резен), spoonful (лъжица), bar (блокче, напр. шоколад), etc.

Sending
User Review
5 (2 votes)