Изразяване на притежание (родителен падеж)

Когато притежателят е човек или животно, притежанието се изразява като към притежателя се постави ’s The manager’s office (not the office of the manager) The dog’s tail The child’s toys   За изразяване на притежание, когато притежателят е неодушевен предмет, се използва конструкцията … of… the end of the street                                       the beginning of the […]

Повече

Безличните „има” и „няма”

1. Безличните „има” и „няма” Безличното „има” в английския език се изразява с конструкциите there is и there are, а „няма” – със съответните отрицателни форми there isn’t и there aren’t. Единствено число (there is/isn’t) се употребява, когато се говори за един предмет, а множествено число (there are/aren’t) – когато се говори за повече предмети. […]

Повече

броими и неброими съществителни

Броими и неброими съществителни

Броимите съществителни обозначават неща, които могат да се броят (имат определена форма и големина) и следователно имат единствено и множествено число. В единствено число могат да приемат неопределителния член a/an, определителния член the или one. В множествено число могат да приемат число (two, three, etc.), определителния член the, или да се използват без никакъв член. […]

Повече

Често срещани грешки в Сегашно просто време

В нашата практика сме забелязали, че българите, изучаващи английски език, често правят следните грешки, когато използват Сегашно просто време. 1. Използват глагола be в комбинация с глагол в инфинитивна форма . Например: I am work in a big international company. Where is he live? I am not agree with you.  Това, разбира се, е грешно, защото […]

Повече