Често срещани грешки в Сегашно просто време

В нашата практика сме забелязали, че българите, изучаващи английски език, често правят следните грешки, когато използват Сегашно просто време.

1. Използват глагола be в комбинация с глагол в инфинитивна форма .

Например:

I am work in a big international company.

Where is he live?

I am not agree with you. 

Това, разбира се, е грешно, защото глаголът be може да се използва единствено в комбинация със сегашно причастие на глагола (глагол + -ing окончание: I am working in a big international company), или в комбинация с миналото причастие на глагола (глагол с -ed окончание или в трета форма: The car is broken). Това, което трябва да използваме във въпросително и отрицателно изречение, когато имаме Сегашно просто време, е спомагателният глагол do/does. Ето и какъв е верният вариант на горните изречения:

I work in a big international company.

Where does he live?

I don’t agree with you.

2. Използват спомагателния глагол do/does с прилагателни и предложни фрази

I don’t interested in politics.

Do you in a hurry?

Why do you often late?

I don’t afraid of spiders.

Това, разбира се, е грешно, защото прилагателните (interested, late, afraid), съществителните, както и предложните фрази (като at home, in a hurry, on my way home) се използват в комбинация с глагола be. Спомагателният глагол do/does се използва в отрицателни и въпросителни изречения само в комбинация с глаголи, но не и с прилагателни, съществителни и предложни фрази. Ето и какъв е верният вариант на горните изречения:

I’m not interested in politics.

Are you in a hurry?

Why are you often late?

I’m not afraid of spiders.

Ето как биха изглеждали горните изречения, ако в тях имаше глагол, а не прилагателни и предложни фрази:

Politics doesn’t interest me.

Do you have breakfast in a hurry?

Why do you always come late to work?

I don’t fear spiders.

В заключение можем да кажем, че учащите трябва да са много добре запознати с това каква част на речта е дадена дума (дали е глагол, съществително, прилагателно, наречие). Това най-добре става при самото заучаване на думата. Има думи, които на български език се превеждат като глаголи, но на английски са прилагателни или предложни фрази. Ето няколко примера: be interested in (интересувам се), be afraid of (страхувам се), be in a hurry (бързам), be late (закъснявам), be absent from (отсъствам), be present (присъствам), be fluent in (говоря свободно), be proud of (гордея се). Както виждате тези думи на български са глаголи, но на английски са прилагателни или предложни фрази, вследствие на което се използват в комбинация с глагола be. Например: I am interested in politics. Are you afraid of spiders? Why are you in a hurry? I am often late. He is absent from work today. Who is present? They are fluent in English.

И обратното, има думи, които на английски са глаголи, но на български се превеждат като прилагателни. Например agree (съгласен съм), disagree (не съм съгласен). Съответно, тъй като на английски тези думи са глаголи, тяхната правилна употреба в отрицателно и въпросително изречение е в комбинация със спомагателните глаголи do/does: Do you agree? I don’t agree. Does he agree? He doesn’t agree. А в положителна форма не трябва да се използва в комбинация с глагола be: I agree.

3. Започват въпросителни изречения с предлог

For who do you work? 

About what is the show?

In what are you interested?

With who do you live?

Това, разбира се, е грешно. Не можем да започваме въпросително изречение с предлог. Предлогът се поставя в самия край на въпроса. Ето и какъв е верният вариант на горните изречения:

Who do you work for?

What is the show about?

What are you interested in?

Who do you live with?

Нека да приложим новопридобитите знания на практика.

Можете ли да преведете следните изречения на английски (може да ги напишете в полето за коментари):

 1. Съгласен ли си с мен?
 2. Аз никога не закъснявам.
 3. Бързаш ли?
 4. Какво означава тази дума?
 5. Зает ли си днес?
 6. От какво се интересуваш?
 7. За кого работиш?
 8. Той отсъства ли от работа?
 9. Ти страхуваш ли се от паяци?
 10. Тя се гордее със своята работа.
 11. Ние говорим свободно два езика.
 12. Той не е съгласен с мен.
Sending
User Review
3.43 (7 votes)