Изразяване на притежание (родителен падеж)

  1. Когато притежателят е човек или животно, притежанието се изразява като към притежателя се постави s

The manager’s office (not the office of the manager)

The dog’s tail

The child’s toys

 

  1. За изразяване на притежание, когато притежателят е неодушевен предмет, се използва конструкцията … of…

the end of the street                                       the beginning of the story

 

  1. s се използва за изразяване на притежание и когато притежателят е организация или група от хора.

The government’s decision (но също може да се каже the decision of the government)

The company’s policy

Britain’s government

 

  1. След съществителни в единствено число и неправилно множествено число се слага s, а след съществителни в множествено число (завършващо на –s) се слага само апостроф ().

My neighbour’s car (един съсед)

My neighbours’ car (двама или повече от двама)

The children’s book (неправилно множествено число, което не завършва на –s)

 

  1. Когато притежателите са двама или повече, s се поставя само на последния притежател.

John and Mary’s flat

Yin and Turing’s paper (тяхната обща статия)

Turing et al’s paper

 

Но ако двама или повече души притежават две или повече неща отделно един от друг, тогава апостроф за притежание се поставя и на двамата.

Yin’s and Turing’s papers (Yin’s paper and Turing’s paper)

 

  1. Съществително собствено или нарицателно в ед. ч., завършващо на –s добавя s:

They had a really good time at James’s barbecue last Friday.

We spent the day admiring the actress’s new car.

 

Но класически или религиозни имена прибавят само (’)

Jesus’ teachings                                              Sophocles’ plays

 

  1. Апостроф за притежание може да се използва и с наречия за време или с период от време.

tomorrow’s meeting                                       today’s paper

next week’s conference                                  I’ve got a week’s holiday.

I’ve got three weeks’ holiday.                         It is a five minutes’ walk.

 

  1. Самостоятелните притежателни местоимения yours, hers, its, ours, theirs не приемат апостроф.